ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Τα παιδιά στο τέλος του προγράμματος συζητούν πάλι και μοιράζονται το τι έχουν μάθει από το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και δημιουργούν έναν νέο εννοιολογικό χάρτη. Κάνουν σύγκριση των δυο χαρτών αρχικού και νέου.