ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα παιδιά παρακολουθούν το βίντεο: < Μόλυνση και περιβάλλον> και ακολουθεί συζήτηση με στοχευμένες ερωτήσεις από τη νηπιαγωγό ώστε τα παιδιά να εκφράσουν σκέψεις , ιδέες, απόψεις.

-Τι βλέπετε; Τι σκέφτεστε; Αναρωτιέστε; Τι νομίζετε; Μπορείτε να περιγράψετε; Τι παρατηρείτε; Σας αρέσουν αυτά που βλέπετε; Σκεφτείτε 3 λέξεις που έχουν σχέση με την μόλυνση. Από όσα έχετε δει εως τώρα η μόλυνση μοιάζει σαν….

Με τον καταιγισμό των ιδεών των παιδιών δημιουργελιιται ο παρακάτω εννοιολογικός χάρτης και παράλληλα δημιουργείται και το κατάλληλο συναισθηματικό κλίμα στη τάξη

Τα παιδιά ζωγραφίζουν : < η μόλυνση μιοάζει σαν…..>