Ποια λέξη είμαι και από ποιο γράμμα ξεκινώ; Γράμμα Φφ

Οι λέξεις … τα γράμματα … οι ήχοι τους. Τα παιδιά  λύνουν γρίφους που αφορούν γράμματα της αλφαβήτας, αναγνωρίζουν ήχους γραμμάτων, γράφουν λέξεις και τις ζωγραφίζουν (δίπτυχο). 

Προβάλλουμε στον υπολογιστή ή στο διαδραστικό πίνακα τις διαφάνειες που παρουσιάζουν γρίφους στους οποίους τα παιδιά προσπαθούν να βρουν τη λύση που αφορά λέξεις οι οποίες ξεκινούν με ένα συγκεκριμένο γράμμα.

 Προτείνουμε στα παιδιά να πουν λέξεις που ξεκινούν από το αρχικό γράμμα που είχαν οι λέξεις των γρίφων π.χ. φ. Στη συνέχεια, τα παιδιά επιλέγουν λέξεις, τις γράφουν και τις απεικονίζουν ζωγραφικά σε σχετικό φύλλο εργασίας.