Παρατηρώ και περιγράφω εικόνες

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομαδούλες. Παρατηρούν μια εικόνα, την περιγράφουν, βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των εικόνων.

Στη συνέχεια ζωγραφίζουν την δική τους εικόνα